ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 10 พย 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 371.5 KB 94
แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 197 KB 116
โครงการที่1 พัฒนาชีวิตอย่างมีสุนทรียภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 80
โครงการที่2 พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 66
โครงการที่3 ลูกทัพพระยารักอ่าน-รักการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 62
โครงการที่4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 99.5 KB 81
โครงการที่5 พัฒนาศักยภาพในการทำงานเพื่อสร้างทักษะชีวิต Word Document ขนาดไฟล์ 79.5 KB 74
โครงการที่6 พัฒนาครูและบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 66
โครงการที่7 โครงการพัฒนาประสิทธภาพฯ Word Document ขนาดไฟล์ 81 KB 67
โครงการที่8 การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 78
โครงการที่9 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 71
โครงการที่10 พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 76
โครงการที่ 11 พัฒนาสร้างสถานศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 103 KB 75
โครงการที่ 12 ตามรอยพ่อ Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 75
โครงการที่ 13 พัฒนากิจการนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 70
โครงการที่ 14 นิเทศการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 73
โครงการที่ 15 พัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 65
กรอกรายละเอียดกรมบัญชีกลาง2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 593.42 KB 142
กรอกรายละเอียดกรมบัญชีกลาง1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.25 MB 123
ตารางกรอกข้อมูลกรมบัญชีกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.2 KB 141
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลกรมบัญชีกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.32 KB 149
รหัสกรอกข้อมูลกรมบุญชีกลาง1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.33 MB 311
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 141