ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอำเภอโคกสูง
ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนทัพพระยาพิทยาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน อ. โคกสูง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน180 คน  กิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน สร้างภาวะการเป็นผู้นำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวันชัย  ผลสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมสิ้นสุดลงเวลา 16.00 น.
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,16:16   อ่าน 241 ครั้ง