ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะ อ.ก.ต.ป.น. เข้าติดตามผล ประจำปีการศึกษา 2561
    ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิณผล และนิเทศการศึกษา สพม. 7 หรือ อ.ก.ต.ป.น. เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯ 
     อีกทั้งยังรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงยิ่งขึ้น
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,09:21   อ่าน 107 ครั้ง