ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเกียรติบัตรมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
สรุปผลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
1. กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
    นักเรียน :     1. นางสาวเมยาวี    รัตนวรรณ์
                       2. นางสาวสันธิลา    โพยนอก
                       3. นายตะวัน    กิจสง่าวงษ์
                       4. นางสาวภาวิดา    เกทะโล
                       5. นางสาวธัญญรัตน์    ศิริพรชัย
                       6. นางสาวศศิกาญจน์    ธรรมวิเศษ
    ผู้ฝึกสอน :        1. นายกิติคุณ    รสแก่น
                       2. นางทรงสุดา    พวงแก้ว
                       3. นางสาวสุจิตรา    ไสยาศรี

2. กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
    นักเรียน :         1. นายดาวรุ่ง    บุตรบุญมา
                       2. นายสหัสคุณ    พวกคราม
                       3. นายอัคนี    ศรีษะ
   ผู้ฝึกสอน :         1. นางนัยน์ภัค    สุวรรณพัฒน์
                       2. นางสาวเกศญา    โพธิ์ศรี

3. กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
   นักเรียน :          1. นายธนภัทร    จิตรพวล
                       2. นายนัธทวัฒน์    สุขรักษา
   ผู้ฝึกสอน :         1. นางวิกาลดา    เหลืองทอง
                       2. นางสาวสุขจิตา    มัฐผา

4. กิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
   นักเรียน :          1. นางสาววิภาดา    กันหา
                       2. นางสาวพรกัญญา    จันทร์แดง
                       3. นางสาวศิริพัตรา    สีระพัน
                       4. นางสาวอภิญญา    นามโคตร
                       5. นางสาวกฤษณีย์    วิยะรส
                       6. นางสาวนลินรัตน์    มุกดาพงษ์
                       7. นางสาวสุธิตา    พายไธสง
                       8. นางสาวศิริรัตน์    ชัยสิทธิ์
   ผู้ฝึกสอน :         1. นายนฏกร    ปั้นพุ่มโพธิ์
                       2. นายมงคล    วันภักดี
                       3. นางศิริพร    เลิศสุวรรณ์
                       4. นางสาวเมธิศา    ธรรมศรี

5. กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
   นักเรียน :          นายศตวรรษ    ทองทึง
   ผู้ฝึกสอน :         นางศิริพร    เลิศสุวรรณ์

6. กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
   นักเรียน :          เด็กหญิงศุภาพรรณ    ราช
   ผู้ฝึกสอน :         นางลัดดา    ขันต่อ

7. กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
   นักเรียน :          เด็กชายณัฐธพงษ์    อินทร์พันธุ์
   ผู้ฝึกสอน :         นายมงคล    วันภักดี

8.  กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
   นักเรียน :          นายชัยวัฒน์    บุตรสนาม
   ผู้ฝึกสอน :         นางสาวเมธิศา    ธรรมศรี

9. กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
   นักเรียน :          1. เด็กหญิงเขมมิกา    เพ็ชรสิน
                       2. เด็กหญิงนรารักษ์    ยินดีชาติ
                       3. เด็กหญิงปภัสกร    เปร่งสันเที๊ยะ
                       4. นางสาวสุวิมล    อุไร
                       5. นางสาวสายธาร    บันลือทรัพย์
                       6. นายชวิศ    พงษ์สมร
                       7. นางสาวเกศสุดา    มีแป้น
                       8. นางสาวสุดใจ    กรชาย
                       9. นางสาวสุภนิดา    วงค์รัมย์
                       10. เด็กหญิงจันทร์แรม    มิก
                       11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    เที่ยงลาย
                       12. เด็กหญิงอารียา    ดีมาก
                       13. เด็กหญิงศิวพร    เชียงอินทร์
                       14. เด็กหญิงรัชนก    รัตนวัน
                       15. เด็กหญิงฐิตา    พรหมคุณ
                       16. เด็กหญิงปณิตา    กรชาย
                       17. เด็กหญิงจันทรา    เทียม
                       18. เด็กหญิงอริสา    อินทร์ประยูร
                       19. เด็กชายศิลา    สวนไผ่
                       20. เด็กหญิงอภิญญา    คำโสดา
                       21. นางสาวณปภัช    จันทะพรม
                       22. นายอภิรักษ์    โพธิ์ปฐม
                       23. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แสงมณี
                       24. นายณรงศักดิ์    สาวใส
                       25. เด็กชายชวลิต    บุญเหมาะ
                       26. เด็กชายวรยุทธ    บอนบุตร
                       27. เด็กชายณัฐนนท์    เนียรสันเที๊ยะ
                       28. เด็กชายมงคล    คำบัว
                       29. นายจีระศักดิ์    มีน้ำคำ
                       30. นางสาวจันทราทิพย์    เกตุทิม
                       31. เด็กหญิงขวัญขินีย์    จันทร์เกษม
                       32. นายวสันต์    กันสำอาง
                       33. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ดูชาติรัมย์
                       34. เด็กหญิงรุ่งนภา    คชเถียร
                       35. เด็กชายวัฒนพัฒน์    เพ็ชร์จิตต์
                       36. เด็กหญิงพิชยาภรณ์    สุวรรณ์
                       37. เด็กหญิงวรัชราภรณ์    ราศรี
                       38. เด็กชายจิรพัฒน์    คุชิตา
   ผู้ฝึกสอน :         1. นางจุรี    จรรัตน์
                       2. นายนฏกร    ปั้นพุ่มโพธิ์
                       3. นางสาวนันพิดา    สีลาทอง
                       4. นางสาวบุบผา    สวัสดิ์ผล
                       5. นายมงคล    วันภักดี
                       6. นางศิริพร    เลิศสุวรรณ์
                       7. นายเจษฎา    บุณโยประการ
          8. นางสาวเมธิศา    ธรรมศรี
 

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,13:20   อ่าน 388 ครั้ง