ภาพกิจกรรม
ค่ายดาราศาสตร์
โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกิจกรรมดูดาวที่ปราสาทสด๊กก็อกธมในงานแสดงแสงสีเสียง วันที่ 21 มีนาคม 2564 
วิชาดาราศาสตร์และอวกาศ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุในท้องฟ้า รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ ได้มีการจัดให้เป็นวิชาพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเห็นความสำคัญในการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ และอวกาศของนักเรียนมากขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านดาราศาสตร์และอวกาศให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อเรียนรู้ปรากฏการณ์ท้องฟ้าจากประสบการณ์และสถานที่จริง
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
3. เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการทางดาราศาสตร์ให้กับผู้เรียน
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม


โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,11:00   อ่าน 526 ครั้ง