ภาพกิจกรรม
สรุปรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนีั
1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
    นายเอื้ออังกูร พวงแก้ว ครูผู้ฝึกสอน นายเจษฎา  บุญโยประการ
2. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 
    นายเอื้ออังกูร พวงแก้ว ครูผู้ฝึกสอน นายมงคล วันภักดี
3. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
    เด็กหญิงสิราวรรณ  กิ้นโบราณ ครูผู้ฝึกสอน นายจิรวัฒน์ บุญตั้ว
4. การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์ เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-  ม.3
   เด็กหญิงญิจิดา ผดุงล้อม
   เด็กหญิจิรภิญญา พะวร
   เด็กชายจิรเมธ  นาสวรรค์
   เด็กชายชินดนัย กันอบ
   เด็กชายพัชร  ติใจ
   เด็กหญิงญิพัชรพร พะนัส
   เด็กชายวรลักษณ์ ชาญศิริ
   เด็กหญิงสิริมงคล เฟื่องฟุ้ง
   เด็กชายอนุชา ซาเหลา
   เด็กชายอรรถพร เรืองปาน
   เด็กชายอริสมัน โกรัมย์
   ครูผู้ฝึกสอน นายเจษฎา  บุญโยประการ  นายมงคล วันภักดี นายจิรวัฒน์ บุญตั้ว
5. การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
    เด็กหญิงนภัส  มีอินทร์
    เด็กหญิงพิมพ์รตา คะพันธ์
    ครูผู้ฝึกสอน นางสาวกนกวรรณ เตือนประโยชน์  นางสาวรณิดา สุนทรเสนาะ
6. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
    เด็กชายณัฐพล พุ่มทองดี
    เด็กหญิงนิรัติกัน หมื่นศักดา
    เด็กหญิงสิราวรรณ กิ้นโบราณ
    ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุกัญญา ขันติวงค์ นายพีระพงษ์ อำไพพิศ
7. การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4- ม.6
    นางสาวชลธิชา ลี้ศิริสกุล
    นายณฐพล ไชยณรงค์
    นางสาวปรารถนา สังสี
    นางสาวพรรัตน์ดา อนานู
    นายวัลลพ สว่างสุข
    นางสาวสุทัดชา นวลจันทร์
    ครูผู้ฝึกสอน นางทรงสุดา  พวงแก้ว นายกิตติคุณ  รสแก่น นางสาวชนัฐกานต์  คงสมจิตร
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2565,09:29   อ่าน 141 ครั้ง