กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ดาวน์โหลด
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ดาวน์โหลด
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  ดาวน์โหลด
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  ดาวน์โหลด
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553  ดาวน์โหลด
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563  ดาวน์โหลด
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ดาวน์โหลด
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  ดาวน์โหลด
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ดาวน์โหลด