การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.77 KB