ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทัพพระยาพิทยารับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนทัพพระยาพิทยารับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร
  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด
3. ไม่จำกัดอายุ
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พ่อ แม่
3. สำเนาสูติบัตร
4. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
2. เป็นโสด
3. ไม่จำกัดอายุ
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน พ่อ แม่
3. สำเนาสูติบัตร
4. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

จำนวนที่เปิดรับ
ระดับชั้น ม.1  จำนวน  200  คน
ระดับชั้น ม.4  จำนวน  200  คน  จำแนกตามกลุ่มการเรียน ดังนี้
- คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ)   จำนวน  30  คน
- คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ จำนวน  80  คน
- คณิตศาสตร์-ศิลป์ จำนวน  40  คน
- ศิลป์-ทั่วไป จำนวน  40  คน

กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560  เวลา 08.30 - 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร 
ห้อง To be NO.1(ทูบีนัมเบอร์วัน) โรงเรียนทัพพระยาพิทยา

สอบคัดเลือก
ระดับชั้น ม.1 สอบวันที่ 2 เมษายน 2560  
  วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ทดสอบการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
ระดับชั้น ม.4 สอบวันที่ 2เมษายน  2560
วิชาที่สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ม.1 ประกาศผลวันที่  7 เมษายน 2560  ณ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
ม.4 ประกาศผลวันที่ 7  เมษายน 2560  ณ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา

การรายงานตัวและมอบตัว 
ม. 1 รายงานตัววันที่  7  เมษายน 2560  เวลา 09.00  ณ  หอประชุมโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
ม. 4 รายงานตัววันที่  7  เมษายน 2560  เวลา 09.00  ณ  หอประชุมโรงเรียนทัพพระยาพิทยา

โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 548 ครั้ง