ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563
1. คุณสมบัติและหลักฐานการรับสมัคร  yes
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
คุณสมบัติ
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2562
     2. เป็นโสด
     3. ไม่จำกัดอายุ
หลักฐานการรับสมัคร
     1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา และมารดา ผู้ให้กำเนิด
     3. สำเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิดของนักเรียน)
     4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา
     5. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง (ปพ.7) กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
     6. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เกรด ป.1- ป.5 (กรณีสมัครเรียนห้องพิเศษ)
     7. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
คุณสมบัติ
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562
     2. เป็นโสด
     3. ไม่จำกัดอายุ
หลักฐานการสมัคร
     1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา และมารดา ผู้ให้กำเนิด
     3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ใบเกิดของนักเรียน)
     4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา
     5. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง (ปพ.7) กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
     6. ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (กรณีสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
     7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
2. จำนวนที่เปิดรับ  yes
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 200 คน
     - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์       จำนวน 30 คน
     - ห้องเรียนทั่วไป                        จำนวน 170 คน
     
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 200 คน จำแนกตามกลุ่มการเรียนได้ดังนี้
     - กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ)  จำนวน 30 คน
     - กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์                          จำนวน 80 คน
     - กลุ่มการเรียนศิลป์ - คณิตศาสตร์                                     จำนวน 45 คน
     - กลุ่มการเรียนศิลป์ทั่วไป                                                 จำนวน 45 คน
 
3. กำหนดการรับสมัคร  yes
     วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
4. สถานที่รับสมัคร yes
     ห้อง TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
 
5. สอบคัดเลือก yes
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 28 มีนาคม 2563
     วิชาที่สอบ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการสอบการอ่าน - เขียนภาษาไทย
 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม 2563
     วิชาที่สอบ ประกอบด้วย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และการสอบอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษ
 
6. ประกาศผล yes
     วันที่ 1 เมษายน 2563 
7. รายงานตัวและมอบตัว yes
     รายงานตัวและมอบตัว ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา เวลา 09.00น.
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 989 ครั้ง