ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563
1. คุณสมบัติและหลักฐานการรับสมัคร  yes
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
คุณสมบัติ
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าปีการศึกษา 2562
     2. เป็นโสด
     3. ไม่จำกัดอายุ
หลักฐานการรับสมัคร
     1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา และมารดา ผู้ให้กำเนิด
     3. สำเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิดของนักเรียน)
     4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา
     5. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง (ปพ.7) กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
     6. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เกรด ป.1- ป.5 (กรณีสมัครเรียนห้องพิเศษ)
     7. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
คุณสมบัติ
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562
     2. เป็นโสด
     3. ไม่จำกัดอายุ
หลักฐานการสมัคร
     1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา และมารดา ผู้ให้กำเนิด
     3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน (ใบเกิดของนักเรียน)
     4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง กรณีไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา
     5. หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือใบรับรอง (ปพ.7) กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
     6. ระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (กรณีสมัครเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
     7. เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
2. จำนวนที่เปิดรับ  yes
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 230 คน
     - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์       จำนวน 30 คน
     - ห้องเรียนดนตรี                        จำนวน 30 คน
     - ห้องเรียนทั่วไป                        จำนวน 170 คน
     
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 230 คน จำแนกตามกลุ่มการเรียนได้ดังนี้
     - กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ)  จำนวน 30 คน
     - กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์                          จำนวน 80 คน
     - กลุ่มการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน                                         จำนวน 45 คน
     - กลุ่มการเรียนศิลป์ทั่วไป                                                จำนวน 45 คน
     - กลุ่มการเรียนศิลป์ - ดนตรี                                             จำนวน 30 คน
 
3. กำหนดการรับสมัคร  yes
     จะประกาศให้ทราบอีกครั้งภายหลัง  ในเบื้องต้นให้ดำเนินการยื่นความประสงค์เพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนทัพพระยาพิทยาดังนี้ 
     1. สแกน QR-Code ตามระดับชั้นที่ต้องการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ยกเว้นสมัครเรียน ม.1 ช่องเกรดเฉลี่ย ถ้าไม่ทราบ ยังไม่ต้องกรอก
    2. กรณีมีใบสมัครแล้ว (Paper) กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
    3. กรณีที่ยังไม่มีใบสมัคร  สามารถกรอกภายหลังได้
    4. เตรียมเอกสารตามประกาศใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วนำมายื่นภายหลัง (โรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 
 
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 1311 ครั้ง