ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิติยา แสนสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญชู ดียิ่ง
ครู คศ.2

นางธัญลักษณ์ สุภาพงษ์
ครู คศ.2

นางขวัญใจ หมั่นเรียน
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิกา ศรีแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวนิลาวัลย์ ราชเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวญาดา สีบจากปล้อง
พนักงานราชการ