ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิติยา แสนสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญชู ดียิ่ง
ครู คศ.2

นางธัญลักษณ์ สุภาพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิกา ศรีแก้ว
ครู คศ.2

นางขวัญใจ หมั่นเรียน
ครู คศ.1

นางสาวนิลาวัลย์ ราชเจริญ
ครู คศ.1

นายธนะพันธ์ เชียงสากุล
ครูผู้ช่วย