ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางทรงสุดา พวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุคช ยาสา
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา ไสยาศรี
ครู คศ.1

นางนัยภัค สุวรรณพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวชรินทิพย์ จันทรังษี
พนักงานราชการ