ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุคช ยาสา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวินัย ทักษ์คีรี
ครู คศ.2

นางสาวสุขจิตา มัฐผา
ครู คศ.2

นางวิกาลดา เหลืองทอง
ครู คศ.1

นางสาวจันทิรา ปัจจัยโคถา
ครู คศ.1

นางสาวสุจิตรา ไสยาศรี
ครูผู้ช่วย

นางศิริรัตน์ หันทะยุง
พนักงานราชการ