ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุรี จรรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุปผา สวัสดิ์ผล
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร พูลหวัง
ครู คศ.1

นายนฎกร ปั้นพุ่มโพธิ์
ครู คศ.1

นางสาวเมธิศา ธรรมศรี
ครู คศ.1

นายมงคล วันภักดี
ครูผู้ช่วย