ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุรี จรรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวบุปผา สวัสดิ์ผล
ครู คศ.1

นายนฎกร ปั้นพุ่มโพธิ์
ครู คศ.1

นางสาวศิริพร พูลหวัง
ครู คศ.1

นายสิทธิพล ประดุจพรม
ครูอัตราจ้าง