ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนพัตพร เลือดทหาร
ครู คศ.3

นายสวัสดิ์ กันพุฒิ
ครู คศ.2

นางสุธีรา คุณมี
ครู คศ.2

นางสาววิภาดา จันทร์ไพศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวมนัญญา สุขวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นายวีระชัย เส็งคำปาน
ครูช่วยสอน