ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสวัสดิ์ กันพุฒิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริ
ครู คศ.3

นางนพัตพร เลือดทหาร
ครู คศ.3

นางสุธีรา คุณมี
ครู คศ.2

นางสาวนภาวรรณ เถลิงรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเนตรชนก บุญเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวมนัญญา สุขวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นายวีระชัย เส็งคำปาน
ครูช่วยสอน

Mr. Jan Rube Heige Lovei
ครูช่วยสอน

Miss.Reizel Abot
ครูช่วยสอน

Miss.Luo Yanfan
ครูช่วยสอน