ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอชิรวิทย์ จันทร์แก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสัญชุลี ประยูรศิริ
ครู คศ.2

นางศรัณย์รัชต์ ลือพืช
ครู คศ.3

นางสาวเมธาพร แม่นปืน
ครู คศ.2

นายธวัชชัย สายอาจ
ครู คศ.2

นางนิสาชล เพ็ชรหงษ์
ครู คศ.2

นางสาววริศยา สุขสมกิจ
ครู คศ.1

นางสาว รจนา พลธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งอรุณ วิหคเหิร
พนักงานราชการ