ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิทยา โพทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศรีนวล สำอางค์อินทร์
ครู คศ.3

นางแสงสุรีย์ อุ่นชื่น
ครู คศ.2

นางมณเฑียร โสธิฤทธิ์
ครู คศ.2

นางวัชรี ฤทิธิตา
ครู คศ.2

นางสุกัญญา เวฬุวัน
ครู คศ.2

สิบเอกอนุกูล มั่งกิ่ง
ครู คศ.1