ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิทยา โพทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมณเฑียร โสธิฤทธิ์
ครู คศ.2

นางวัชรี ฤทิธิตา
ครู คศ.2

นางสุกัญญา เวฬุวัน
ครู คศ.2

สิบเอกอนุกูล มั่งกิ่ง
ครู คศ.1

นายสิงห์ ลักพลวงค์
ครูอัตราจ้าง